Yhteisöjen tulolähdejako poistuu 2020 alkaen. Eduskunta on hyväksynyt yhteisöjen tulolähdejaoun poistamiseen liittyvät lakiehdotukset ja lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2019. Niitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Tulolähdejaon poistamisen jälkeen yhteisöjen tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) mukaan yhteisön toiminnan luonteesta riippumatta. Henkilökohtainen tulolähde poistuu yhteisöjen osalta. Maataloustoiminnan verotus kuitenkin toimitetaan edelleen maatilatalouden tuloverolain mukaan.

 

Koskee vain yhteisöjä

Kuten todettua, muutos koskee vain yhteisöjä eli tässä tapauksessa osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Luonnollisten henkilöiden, liikkeen- ja ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden ja yhteisetuuksien verotusta muutos ei koske. Tulolähdejaon poistamisen ulkopuolelle jäävät yleishyödylliset yhteisöt, julkisyhteisöt, muut tuloverolaissa tarkoitetut osittain verovapaat yhteisöt, ulkomaiset kuolinpesät sekä asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt. Näillä yhteisöillä elinkeinoverolakia noudatetaan edelleen vain elinkeinotoimintaan ja tulolähteitä voi siten olla useampia.

Mitä tarkoittaa käytännössä?

Henkilökohtaisen tulolähteen tulona on verotettu esimerkiksi elinkeinotoimintaan kuulumattomien kiinteistöjen tai osakehuoneistojen vuokratulot tai sivutoiminen arvopaperikauppa. Lakimuutoksen jälkeen aiemmin henkilökohtaisen tulolähteen omaisuus muuttuu elinkeinotulolähteeseen lisättyyn uuteen omistuslajiin eli muuhun omaisuuteen. Vähentämättä olevat henkilökohtaisen tulolajin tappiot ja luovutustappiot voidaan vähentää elinkeinotoiminnan tulolähteestä niiden jäljellä olevana vähentämisaikana. Tietysti muutoksen jälkeen myös tulot sekä menot ja menetykset kuuluvat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen.

Veroilmoittamisen osalta henkilökohtaisen tulolähteen tuloista ei enää myöskään tarvitse antaa omaa lomakettaan, vaan veroilmoittaminen menee elinkeinotoiminnan veroilmoitusten mukana.

Vaikutus ennakkoveroihin

Tulolähdejaon poistaminen huomioidaan hakemuksesta 1.7.2019 alkaen määräytyvissä ennakkoveroissa. Eli mikäli vähentämättä olevat henkilökohtaisen tulolähteen tappiot halutaan ottaa huomioon yhteisön tuloverossa, niin pitää ennakkoveroon hakea muutosta. Verohallinto ei tee muutosta viranomaisaloitteisesti. Muutosta haetaan luonnollisesti OmaVerossa.

Muutoksen myötä osakeyhtiöiden ja osuuskuntien verotus tältä osin selkiytyy, eikä henkilökohtainen tulolähde ole enää kummittelemassa. Pitkään odotettu uudistus siis toteutuu vihdoinkin. Verohallinto antaa vielä syventävää lisäohjeistusta asiasta sekä päivittää muuta ohjeistusta, jossa käsitellään tulolähteitä.

Lähteet:

Verohallinto; https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2019/yhteis%C3%B6jen-tulol%C3%A4hdejako-poistuu-verovuodesta-2020-alkaen/